• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Сторінка читача

В ЦРБ створено пункт Доступу Громадян до офіційної інформації органів влади (ПДГ), тим самим бібліотека приєдналась до Всеукраїнської Мережі пунктів доступу громадян (Мережа ПДГ) до інформації органів державної влади. Тут же розташована виставка-перегляд «Влада інформує» та куточок «Зона ділової інформації».

Правила
користування бібліотекою


1. Загальні положення

1.1 Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України „Про бібліотеки і бібліотечну справу", із змінами і доповненнями, поширюються на мережу діючих бібліотек Березнегуватської ЦБС, в т.ч. на центральну районну бібліотеку.
1.2. Правила користування центральною районною бібліотекою розроблені відповідно до її статусу, цільового призначення, складу користувачів та її бібліотечного фонду.
1.3. Користування бібліотекою безплатне, Перелік окремих видів платних послуг, які надає бібліотека, розмір їх оплати здійснюється згідно „ Переліку платних послуг", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №534 від 05.06.97 р.


2. Права користувачів

2.1. Кожний громадянин України незалежно від статі, віку, національності. Освіти, соціального положення. Політичних та релігійних переконань, місця проживання, а також підприємства, установи, організації мають право на бібліотечне обслуговування центральною районною бібліотекою, яка може бути у формі: абонента, читального залу, дистанційного обслуговування засобами телекомунікації.
2.2. Користувачі бібліотекою мають право:
- безоплатно користуватися інформацією про склад бібліотечних фондів через довідково-пошуковий апарат ( крім комерційних баз даних );
- безоплатно отримувати консультаційну допомогу в пошуку та виборі джерел інформації;
- одержувати документи або їх копії через міжбібліотечний абонемент (МБА);
- безоплатно отримувати в тимчасове користування документи із фондів бібліотеки, крім документів, придбаних за кошти, одержані від господарської діяльності бібліотеки; - одержувати інформацію з інших бібліотек, користуючись каналами зв'язку;
- користуватися іншими видами послуг, у тому числі на платній основі;
- брати участь у роботі бібліотечних рад.
2.3. Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою не більш 5 документів терміном до ЗО днів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту, періодикою може бути зменшено до 7 днів. Кількість бібліотечних документів, що видаються в читальному залі, не обмежується.
2.4. Користувачі мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у формулярі або в іншому обліковому документі. Термін користування документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів.
2.5. Рідкісні та цінні документи, довідкові видання, словники, підручники, видання в одному екземплярі, періодичні видання, а також видання, одержані через МБА, видаються для користувачів тільки в читальному залі.
2.6. При наданні користувачам документів, які мають підвищений попит, додому бібліотекою визначається розмір коштів, що передається користувачами як забезпечення виконання ними зобов'язань щодо повернення одержаних у бібліотеці документів ( тобто, вноситься застава ) Якщо одержані в бібліотеці у такий спосіб документи не повертаються користувачами в зазначений термін і дії щодо їх повернення не мають результату, то кошти зараховуються на поточний рахунок і використовуються на придбання чи ремонт бібліотечних документів.
2.7. У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів, користувач має право отримати їх ( або копії ) з інших бібліотек через МБА чи внутрішньо системний книгообмін.
2.8. Особи, які тимчасово проживають у зоні обслуговування бібліотечного закладу, мають право користуватися тільки його читальним залом або одержувати документи додому у порядку, зазначеному в пункті 2.6 даних правил.


3. Обов'язки користувача

3.1. Для запису до бібліотеки громадяни показати паспорт або документ, що його замінює, ознайомлюються з правилами користування бібліотекою, підписують зобов'язання їх виконувати і дають відомості для заповнення читацького формуляра. У разі зміни місця проживання, зазначеного в паспорті, користувач повинен повідомити про це бібліотеку у місячний термін.
3.2. Користуючись документами з бібліотечного фонду, читач повинен дбайливо ставитись до них; при одержані документів має перевірити їхню кількість та наявність пошкоджень і в разі виявлення дефектів попередити про це бібліотекаря, який зобов'язаний зробити на документах відповідну позначку. В іншому разі відповідальність за виявлення в документах дефекти несе користувач.
3.3. Користувач, який втратив або пошкодив документ з фонду бібліотеки, а також одержаний через МБА, внутрішньо системний книгообмін за домовленістю з бібліотекою фондоутримувачем, повинен замінити його аналогічним чи документом, визнаним рівноцінним або відшкодувати його ринкову вартість. Кошти, які отримує бібліотека від читачів за пошкодження чи втрату документів, витрачаються на поповнення бібліотечного фонду, придбання матеріалів для ремонту книг.
3.4. Кожний документ, виданий на абонементі, фіксується в читацькому формулярі і підтверджується підписом користувача.
3.5. Користувач, який порушує правила користування бібліотекою, позбавляється права відвідувати її на термін, доки не виконає обов'язки викладені в пункті 3.3 даного правила.
3.6. Матеріали про злісне порушення правил користування бібліотекою можуть бути передані до суду згідно з чинним законодавством України.
3.7. Користувачі мають дотримуватися тиші в бібліотеці. Особи в нетверезому стані й неохайному вигляді до бібліотеки не допускаються. Палити в бібліотеці не дозволяється.
3.8. Документи, одержані з фонду бібліотеки, користувач повинен повертати в установлені терміни. У разі порушення термінів користування документами сплачується пеня в розмірі 10 коп. за кожний прострочений день.
3.9. Користувачі несуть відповідальність за несанкціоноване використання створених бібліотекою баз даних. Інших об'єктів інтелектуальної власності згідно із законодавством.


4. Обов'язки бібліотек з обслуговування користувачів

Бібліотеки зобов'язані:
- Інформувати користувачів про всі види послуг, що їх надає центральна районна бібліотека, в т.ч. й платні;
- Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці, надавати допомогу в доборі потрібних документів;
- Дбати про культуру обслуговування користувачів;
- Формувати в користувачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою, сприяти підвищенню культури читання;
- Задовольняти потреби в створенні при бібліотеці читацьких об'єднань, клубів за інтересами;
- Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам документів;
- Урахувати читацькі запити при формуванні інформаційних ресурсів, проведенні масових заходів;
- Не використовувати відомості про користувачів бібліотеки та їх інтереси з будь-якою метою, крім наукової, без їх згоди;
Звітувати перед користувачами бібліотеки та громадськістю.
Сервісні послуги для користувачів:

- Доступ до інформаційних ресурсів Інтернет;
- Доступ до повнотекстових БД;
- Електронний каталог «Нові надходження»;
- Сканування;
- Комп’ютерний набір текстів рефератів, курсових робіт;
- Ксерокопіювання;
- Видавничі та поліграфічні послуги;
- Продовження терміну користування літературою по телефону;
- Нічний абонемент.


Комунікаційні послуги для користувачів:

- Масові заходи.
- Центр вільного доступу до мережі Інтернет.
- Університет правових знань.
- Центр популярної літератури.
- Любительське об’єднання «Золотий вік».
- Клуб за інтересами «Проба пера».
Кiлькiсть переглядiв: 506

Коментарi